วิธีการแต่งประโยค

ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้าง
1 ภาคประธาน เป็นคำนามหรือสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อน ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทำกริยา
2 ภาคแสดง เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มีคำกริยาเป็นหลัก เป็นคำที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้

วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไร

หนังสือเรียน สำนักพิมพ์ชั้นนำ


หนังสือเรียน AKSORN หนังสือคำพ่อสอน