ประเภทของคำประพันธ์

คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมากมาย แยกประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ห้า พวก คือ

  • กาพย์ แบ่งแยกเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้
  • กลอน แบ่งแยกเป็น กลอนแปดกับกลอนหก ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ พร้อมด้วยยังมีแบบอื่น ๆ ได้อีก คือ ดอกสร้อย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ
  • โคลง แยกย่อยเป็น โคลงสอง โคลงสาม โคลงสี่ ซึ่งอาจจะแต่งเป็นโคลงสุภาพหรือโคลงดั้นก็ได้ นอกจากเป็นโคลงธรรมดาแล้ว ยังแต่งเป็นโคลงกระทู้พร้อมกับโคลงกลอักษรได้อีกหลายประเภท
  • ฉันท์ จำแนกเป็นหลายแบบเช่นว่า วิชชุมมาลาฉันท์ มาณวกฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ ภุชงค์ประยาตฉันท์ อีทิสังฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ สาลินีฉันท์ ฯลฯ ล้วนแต่มี ชื่อไพเราะ ๆ ทั้งปวง
  • ร่าย แบ่งเป็นร่ายสั้นกับร่ายยาว ร่ายสั้นนั้นมีทั้งร่ายสุภาพพร้อมกับร่ายดั้น